Pro autory

Pokyny pro psaní odborného článku do časopisu Listy sociální práce

 • Požadovaný rozsah je 4 500 až 10 000 znaků vč. mezer, tzn. 1–2 tiskové strany (A4) v časopise. Jiný rozsah je třeba předem prokonzultovat a vyžádat si schválení redakce časopisu.
 • Redakce může změnit název článku i bez vědomí autora.
 • Součástí článku je seznam použité odborné literatury.
 • Článek obsahuje podpis autora včetně titulů, případně funkcí. Možné je uveřejnění kontaktního e-mailu, tel. čísla, webových stránek. Po dohodě s redakcí může být k článku připojen stručný profesní profil autora (vzdělání, kariéra, profesní zkušenosti, funkce, publikační činnost apod.) a jeho fotografie.
 • Článek nesmí obsahovat explicitní nabídku služeb; v opačném případě je považován za PR článek a zpoplatněn dle ceníku.
 • Dodá-li autor vlastní fotografie, ilustrace, grafy apod., je třeba uvést jejich autora či zdroj. V opačném případě se má za to, že autor těchto materiálů je totožný s autorem textu.
 • Text je třeba zasílat ve formátu aplikace Word, grafy a jejich zdrojová data v aplikaci Excel. Fotografie, ilustrace, loga apod. je třeba zasílat zvlášť, tj. nikoliv jako součást textového dokumentu, ale v bitmapových (jpg, gif, bmp,...) či vektorových (ai, cdr, pdf, eps,...) formátech v tiskovém rozlišení. Při nedodržení těchto pokynů redakce nezaručuje uveřejnění materiálů či jejich uveřejnění v dostatečné kvalitě.
 • Každý odborný článek podléhá připomínkování redakční radou časopisu, která má právo článek odmítnout nebo požadovat po autorovi jeho přepracování, doplnění aj. úpravy.
 • Jazykovou korekturu českého jazyka zajišťuje na své náklady redakce časopisu. Odbornou korekturu jiných jazyků musí zajistit na své náklady autor textu.
 • Články mohou být redakcí dle potřeby jazykově korigovány, přiměřeně upravovány a kráceny. V případě větších redakčních zásahů do textu, než je nutná jazyková korekce a formální úprava textu, případně na přímý požadavek autora, redakce zasílá článek po úpravách autorovi ke korektuře a autorizaci. Pokud by autorská korektura vyvolala nepřiměřené zvýšení nákladů redakce, resp. vydavatele, nebo se jí změnila povaha díla, nebudou redakcí autorské změny akceptovány.
 • Redakce může publikované články použít také k propagaci časopisu Listy sociální práce a jeho vydavatele, a to např. jejich postoupením partnerským médiím, uveřejněním na webových stránkách, sociálních sítích apod.