Statut časopisu

STATUT
odborného časopisu
Listy sociální práce

I.
Právní postavení
Odborný časopis Listy sociální práce (dále časopis) je tištěné periodikum, jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále APSS ČR). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, registrační číslo MK ČR E 21365. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací přidělené Českým národním střediskem ISSN je ISSN 2336-2332. O případném ukončení vydávání časopisu rozhoduje Valná hromada APSS ČR.

II.
Zaměření
Časopis je moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace z oblasti sociální práce (dále SP) a podporujícím její rozvoj a zkvalitňování.

III.
Cílová skupina čtenářů
Primární cílovou skupinou čtenářů jsou sociální pracovníci ve všech oblastech, ve kterých je SP realizována (sociální služby, zdravotnictví, sociální práce ve školství, justice, veřejná správa, sociálně-právní ochrana dětí, metodologie a inovace atd.), a dále osoby zajímající se o SP a její rozvoj (management subjektů realizujících SP, profese navazující na SP, studenti aj.).

IV.
Výrobní a distribuční podmínky
1) Grafické zpracování a tisk časopisu realizují odborné firmy na základě smlouvy uzavřené s vydavatelem. O zhotovitelích zakázek rozhoduje prezidium APSS ČR.
2) Distribuci časopisu realizuje přímo vydavatel nebo distributor vydavatelem smluvně zajištěný. Správu databáze odběratelů časopisu, distribuci a jednání s distributorem zajišťují pověření pracovníci vydavatele. Databáze odběratelů je majetkem APSS ČR a při jejím vedení musí být zohledněny požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu prezidia APSS ČR nesmí být databáze využita k jiným účelům.
3) Náklad každého vydání časopisu stanovuje šéfredaktor dle aktuálního počtu předplatitelů a plánovaného objemu přímého prodeje, propagačních akcí apod.
4) Prezidium APSS ČR stanovuje cenu jednoho čísla časopisu. O odběratelích, kterým bude v zájmu vlastní prezentace časopis poskytován pravidelně zdarma, rozhoduje po konzultaci se šéfredaktorem a případně dalšími členy redakční rady prezident APSS ČR.
5) Časopis vychází nejméně dvakrát ročně ve formátu A4, obálka celobarevná (4/4), vnitřní stany černobílé (1/1). Počet stran každého čísla je minimálně 20 plus obálka. Přesné parametry stanovuje prezident APSS ČR po konzultaci s šéfredaktorem.

V.
Ekonomické podmínky
1) APSS ČR jako vydavatel odpovídá za hospodaření s finančními prostředky. O nákladech a výnosech účtuje v souladu s platnými předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá účetní APSS ČR. Výsledky hospodaření jsou součásti roční zprávy o hospodaření APSS ČR.
2) Vydávání časopisu je financováno z přímého prodeje, z předplatného a z příjmů za reklamu otištěnou v časopise nebo realizovanou formou vkládaných materiálů. Cena reklamy je stanovena na základě individuálních dlouhodobých smluv mezi vydavatelem a zadavatelem reklamy nebo podle platného ceníku schváleného prezidentem APSS ČR.

VI.
Redakční rada a redakce
1) Redakční rada je složena minimálně ze čtyř členů. Členy redakční rady schvaluje a odvolává prezidium APSS ČR na základě návrhu redakční rady nebo prezidenta APSS ČR. Členem redakční rady je vždy šéfredaktor a dále prezident APSS ČR, který v redakční radě zastupuje vydavatele. Redakční rada zajišťuje příspěvky do časopisu, posuzuje a schvaluje formu a obsahovou náplň každého čísla časopisu, vyjadřuje se k jeho zaměření a práci redakce. V případě rozdílných názorů rozhoduje většina redakční rady, v případě rovnosti hlasů zástupce vydavatele. Redakční rada se schází dle periodicity časopisu, ale nejméně jedenkrát v souvislosti s vydáním každého čísla, není-li dohodnuto jinak. Další komunikace členů redakční rady probíhá dle potřeby elektronicky či telefonicky.
2) Jednání redakční rady řídí šéfredaktor. Určuje a koordinuje termín setkání redakční rady, řídí jeho průběh, odpovídá za realizaci obsahu každého vydání časopisu dle rozhodnutí redakční rady. 
3) Redakční zpracování všech příspěvků do časopisu realizuje redakce časopisu. V jejím čele stojí šéfredaktor, kterého jmenuje a odvolává prezident APSS ČR. Šéfredaktor odpovídá za realizaci objednané reklamy, redakční práci, zajištění výroby časopisu a za dodržení stanovených termínů. Šéfredaktor informuje prezidium APSS ČR o složení, činnosti a záměrech redakční rady a redakce, a to nejméně jedenkrát ročně na jeho zasedání.
4) Členství v redakční radě je čestné, bez nároku na finanční odměnu. Členové redakční rady, kteří byli ustanoveni odbornými garanty tematických oblastí, mají nárok na finanční odměnu dle Pravidel odměňování odborných garantů tematických oblastí časopisu Listy sociální práce. 

VII.
Odpovědnost vydavatele za obsah
1) Právně odpovědný za obsah časopisu je vydavatel. Z toho důvodu mohou k tomu určené orgány APSS ČR (prezident, prezidium, valná hromada) ovlivňovat obsah časopisu v kterékoliv fázi jeho výroby v případech, kdy by se mohl dostat do rozporu s právním řádem.
2) Za obsah reklamy zodpovídá její zadavatel. Reklama nevyjadřuje názor vydavatele, redakce ani redakční rady.